mikrovlna - WEB-GEAR Homepage - http://www.mikrovlna.ag.vu/ - Následky ožarovania

Následky ožarovania

 
 

 

Druhy žiarenia  sa dajú rozdeliť podľa pôsobenia na ľudský organizmus  v závislosti od vlnovej dĺžky elektromagnetického žiarenia nasledovne:

 

- Ionizujúce žiarenie – môže prísť k poškodeniu organizmu časticami alfa, beta, gama,  rengenovým žiarením a voľnými neutrónmi.

 

- Neionizujúce žiarenie - pôsobí rozkmitaním tkaniva ( elektromagnetické žiarenie do frekvencie 1,7 x 1015 Hz.)

                                                   - optické 

                                                   - rádiové - najnebezpečnejší druh je tu - mikrovlné

    
 
 
 
 
 
Mv ožarovanie
  
Obete najprv trpia poruchami spánku a extrémnou únavou, bolesťami hlavy, problémami so srdcom, hnačkou, bolesťami semenníkov, škodami na nervovom systéme, poraneniami vnútorných orgánov, poškodeniami očí atď.. Neskoršie následky: srdcový infarkt, porážka, rakovina atď..
V posledných mesiacoch boli u viacerých obetí v záujmovej skupine diagnostikované tumory resp. rakovina.
 
http://www.mikrowellenterror.de/artikel/munzert1.htm
 
Viac k účinkom mv-ožarovania pozri aj:
Literatúra:
 -Doswald-Beck, L & Cauderay, G. C. (1990): "The development of new anti-personnel weapons" International Review of the Red Cross, No. 279, S. 565-577.
- Nitsch, J. (1998): Gefahren erkennen. Wirkung von Hochleistungsmikrowellen. In: Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV - ESD), Jahrgang 9, Ausgabe 3/98, S. 23- 26.
- Tuor, S. & Morton, S. (1994): Future Weapons Using High Power Microwaves. In: Expert Meeting on Certain Weapon Systems. International Committee of the Red Cross. Report. Geneva/Genf.
- United States Air Force Research Laboratory (2002):  Radio Frequency Radiation Bioeffects Research. http://www.brooks.af.mil/AFRL/HED/hedr/hedr.html
 
 
 
 
 
 
 
Symptómy elektromagnetického ožarovania,
 
V súvislosti s pôsobením elektromagnetických polí na človeka je neustále spomínaný CFIDS - Syndróm (Chronic Fatique Immune Dysfunction Syndrome = chronický syndróm Únavy a dysfunkcie imunitného systému).
Symptómy sú napr.: silná únava, nevysvetliteľná horúčka, symptómy podobné chrípke, bolesti hlavy, poruchy spánku, poruchy pamäte - zábudlivosť, žalúdočno - črevné poruchy...
 
Podobné symptómy zapríčinené ožarovaním mikrovlnami sú známe od 70-tych rokov: poruchy spánku, rezanie očí, bolesti hlavy, pocity vibrácií, žalúdočno-črevné problémy, strach, depresie, poruchy pamäte, náladovosť atď..
 
Tieto symptómy sa prejavili aj u pracovníkov amerického veľvyslanectva v Moskve, po tom čo toto bolo ožarované v 60-tych rokoch sovietskou tajnou službou. Jedna tretina zamestnancov zomrela následne v dôsledku tohoto ožarovania na rakovinu. (Paul Brodeur: Mikrowellen die verheimlichte Gefahr, Augsburg 1989)
 
Podobné symptómy sa prejavili aj u obyvateľstva častí Kanady po ožarovaní "Woodpecker" - Signálom ("Specht") - elektromagnetická frekvencia cca. 8 Hz. pochádzajúcim zo sovietskeho zväzu.
Výskumy z USA a Fínska ( Thomas H.Maugh II: New report links Alzheimer´s and electromagnetic fields, Los Angeles Times, 31.7.1994) dokázali, že dlhé trvalé zaťaženie s určitými elektromagnetickými vlnami môžu vyvolať nie iba Leukémiu ale aj Alzheimerovu chorobu..
 
 

Ožarovaní boli napr. aj disidenti v bývalej DDR, na ktorého následky predčasne zomrel o.i. v roku 1999 aj Juergen Fuchs.

 

Literatúra:
Sourcing the Taos Hum (Thomas Begich 1999)
PELF-receiver 05.(Lennart Branthle, Kalmar, Švedsko 1995)
"Hum" rating scale (L.Grant)
The Phenomenon of Low Frequency Hums (L. Sheppard and C. Sheppard, Norfolk Tinnitus Society 1993) 
 
 
 
 
 
 
Biologické pôsobenie elektromagnetických vĺn
 
/Der Totalitäre Staat, Martin a Markus Bott, 1. vydanie, január 2004, ISBN 3-00-013321-6, kap. 4.1 /
 
Chronické pôsobenie elektromagnetických vĺn ( UHF alebo radiofrekvenčné generátory) na ľudí môže viesť k ich subjektívnym a objektívnym ťažkostiam.
Najviac pôsobia UHF polia na oči a na tkanivo orgánov podieľajúcich sa na rozmnožovaní          (u muža), lebo tieto orgány ležia blízko povrchu tela a môžu byť preto ľahko elektromagnetickými vlnami zasiahnuté. Náchylné sú tiež nervový systém a srdcovo cievny systém, ktoré neležia iba blízko povrchu tela, ale majú aj vodiace vlastnosti.
 
Termické účinky
Najlepšie známy účinok pri absorpcií radiofrekvenčnej energie do biologického materiálu je ohriatie. Tepelný účinok sa uskutočňuje predovšetkým pri relatívne silných intenzitách rádiofrekvenčného poľa (vysoká intenzita: stovky volt na meter v radiofrekvenčnej oblasti alebo stovky mikrowattov v UHF pásme, nízka intenzita: desiatky volt na meter v radiofrekvenčnej oblasti a desiatky mikrowat v UHF pásme).
Relatívne ľahko dokázateľný účinok je prírastok telesnej teploty, ktorý rastie s pribúdajúcou dĺžkou a silou ožarovania. Veľa autorov skúmalo účinok rádiofrakvenčného žiarenia na teplotu kože, hĺbkového tkaniva, svalov a teplotu očí. Krátkodobé ožarovanie vedie k ohriatiu povrchu tela (koža) často aj k miestnym popáleninám povrchovej vrstvy. Teplota klesá s pribúdajúcou hĺbkou. Dlhodobé ožarovanie zapríčiňuje proti tomu vyššiu teplotu v hlbšie ležiacich svaloch. Teplota vnútorných organov ako aj ich prekrvenie taktiež stúpa. Pri ožiarení s poliami vyššej intenzity (40-100 mw/cm2) sú vážne porušené krvné cievy a dochádza ku krvácaniu vnútorných orgánov. Je tiež možné, že budú vážne zranené vnútorné orgány bez toho, že by došlo k celkovému prehriatiu tela. Tento fenomén vzniká vtedy, ak sa jedna časť tela na základe jej rozmerov vo vzťahu k vlnovej dĺžke nachádza v rezonancií. V určitom rozmedzí sily ožarovania môže byť ešte udržaná rovnováha teplotnou reguláciou organizmu. U silnejšieho ožarovania nemôže táto regulácia teplotu organizmu vyrovnať, tak že toto prehriatie vedie k smrti. Čas prežitia môže závisieť od začiatočnej teploty organizmu a jeho chladenia v priebehu ožarovania. Tu treba poznamenať, že výsledky výskumov robené na zvieratách sa nedajú tak jednoducho prenášať na človeka (odlišné tepelnoregulačné systémy atď.).
 
Subjektívne ťažkosti ľudí dochádzajúcich do styku s rádiofrekvenčnými poliami
Ľudia sa sťažujú na:
- bolenie hlavy, napätie očí so slzením
- všeobecnú únavu
- poruchy spánku, povrchný spánok
- náladovosť, často až zúrivosť
- hypochondrické reakcie, strach
- niekedy pocity nervového napätia, zhoršenie funkcie pamäte
- po dlhšom čase ožarovania neschopnosť robiť rozhodnutia
- vypadávanie vlasov
- dýchacie problémy
 
Účinky na oči človeka
Na oči má vplyv hlavne žiarenie v UHF pásme - predovšetkým radarové žiarenie
- šedý zákal
- silné slzenie a únava očí, poruchy videnia
- zmena citlivosti na farebné svetlo
 
Nervový systém
Výskumy sledovali zmeny prostredníctvom hodnotenia EEG, (v súčasnosti najjednoduchšia objektívna metóda zistenia poškodenia centrálneho nervového systému elmag. poliami)
Pri ožarovaní rádiovou frekvenciou a UHF poliami nízkej intenzity sa následky rovnajú chorobe asthenického typu.
Pri vyšších intenzitách je asthenický syndróm veľmi často sprevádzaný poruchami vegetatívnej regulácie srdcovo cievneho systému.
 
 
 Rozmnožovacie orgány
Zmeny nastávajú predovšetkým pri ožarovaní pri vyšších intenzitách v centimetrovej oblasti dĺžky vĺn, kedy dochádza k tepelnému poškodeniu tkaniva u týchto orgánov. Prírastok teploty u mužských a ženských pohlavných orgánov vedie k morfologickým zmenám a degeneratívnym procesom v týchto orgánoch. Zmeny sú podobné teplotným zraneniam. To znamená, že steny krvných ciev, ktoré zásobujú tieto orgány sa môžu stiahnuť alebo môže dôjsť k priamemu poškodeniu vajíčok a semenníkov. Výskumy buniek ukázali prerušenie produkcie spermií v rôznych štádiách vývoja.
 
Srdcovocievny systém
- poruchy, ktoré sa prejavujú v zmenách toku krvi (zvýšenie adekvátne sile a dĺžke žiarenia)  v dôsledku rozšírenia ciev
- radiofrekvenčné polia znižujú vodivosť v koronárnom obehovom systéme čo sa ukazuje ako zmena aj v EKG (charakterizované ako Bradykaria sínusového typu).
 
 
Účinky vysokofrekvenčných elektromagnetických polí
 
-termické (podobne ako v mikrovlnej rúre)
-netermické (oveľa zákernejšie - zvlášť pulzné)
- rušenie srdcového rytmu
- svrbenie nôh a rúk
- rýchla únava
- nočné poruchy spánku
- vysoká potivosť
- malátnosť
- extrémna nervozita
- poruchy vegetatívneho systému
 
 

Mikrovlná radiácia /300 MHz – 300 GHz/ -   je horšie pozorovateľná / vnímaná – pôsobí do hĺbky – k ohrevu tkaniva môže prísť aj bez poškodenia kože. Zvýšenie  teploty tkaniva môže viesť k poškodeniu buniek, aktivácií vírusov, imunologickým reakciám, vývoju mutácií buniek a k zmenám v chovaní .

 
 
 
 
 
 
Rádioaktívne a roengenové žiarenie
- pri ožiarení vyniká akútna nemoc z ožiarenia, ktorá môže mať podľa intenzity nasled. formy :

dreňová - /dávka 1-10 Gy/  poškodenie kostnej drene - akútne poruchy tvorby krvného systému v kostnej dreni

črevná – poškodenie tráviaceho systému /dávka nad 10 Gy/

mozgová – poškodenie centrálneho nervového systému  / dávka nad 80 Gy/

 
  
- poruchy v zásobách vody a elektrolytu vrátane zlyhávania slizníc
Prvé príznaky sú nevoľnosť a zvracanie, nasleduje oslabenie imunitného systému a neskoršie škody sú tvorenie tumorov, zrýchlený proces starnutia a genetické poškodenia.
 
 
 

 

 

 

Časopis „Argumenty a fakty na Jenissei“, Nr. 1-2, 2003

 

 

        

Žiarenie ultravysokej frekvencie ( 300 MHz do 3 GHz ):

 preniká hlboko do tkaniva orgánov. Choroby sú ťažko liečiteľné, aktivujú sa rakovinové bunky.

 

Žiarenie veľmi vysokej frekvencie (3 GHz do 30 GHz):

 ovplyvňuje elektrické bioprúdy. Následky: poruchy vnímania, stavy vyčerpania, malátnosť a bolesti hlavy, škody na Neurolovej osi.

 

Žiarenie extra vysokej frekvencie (30 GHz do 300 GHz):  preniká iba zanedbateľne do tkaniva orgánov. Patologické funkčné zmeny vnútorných orgánov, choroby neutrálnej osi, kontrola psychiky.

 

Rontgenové žiarenie (vlnová dĺžka od 8-10m do 10-12m, frekvencia od 3x1016 do 1020) : silné prenikanie do orgánov, selektívne zranenia mozgových buniek, poruchy pamäte, a porušenie krvného cievneho systému.

 

Ultrazvuk (frekvencia vyššia ako 20 KHz, vlnová dĺžka menšia ako 0,01m) : je pociťovaná ako ľahké vibrácie. Bolesti hlavy, ochorenia zmyslu videnia a dýchania, poruchy pamäte, smrť pri vyššom výkone.

 

Infrazvuk (vlnová dĺžka 17 m, frekvencia nižšia  ako 17 Hz): nedá sa cítiť. Nevoľnosť, napínanie na vracanie, šumenie v ušiach, pocity strachu, pri väčších výkonoch poruchy srdca.

 

 

 

ďalej viď. aj : www.mindcontrol.twoday.net

 
 
 

Eigene Website, kostenlos erstellt mit Web-Gear

Verantwortlich für den Inhalt dieser Seite ist ausschließlich der Autor dieser Webseite. Verstoß anzeigen

Zum Seitenanfang